საერთაშორისო გამოცდილება — სოციალური დაცვის მოდელები ევროკავშირის ქვეყნებში

ავტორები

  • გვანცა ქადაგიძე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

საკვანძო სიტყვები:

სოციალური პოლიტიკა, ევროკავშირის ქვეყნების სოციალური პოლიტიკა, სოციალური მოდელები

ანოტაცია

ნაშრომში განხილულია ევროკავშირის ქვეყნების მიდგომა სოციალური პროგრამების ჭრილში, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს მოქალაქეების თანაბარ პირობებში არსებობას; ასევე საუბარია იმ საკითხებზე, რომლებმაც შეიძლება გააძლიეროს ევროპის სოციალური განზომილება არსებული გამოწვევების გათვალისწინებით.

ავტორის ბიოგრაფია

გვანცა ქადაგიძე, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

სტუ-ს დოქტორანტი

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

28.04.2023

როგორ უნდა ციტირება

ქადაგიძე გ. (2023). საერთაშორისო გამოცდილება — სოციალური დაცვის მოდელები ევროკავშირის ქვეყნებში. თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები, 3(1), 24–30. Retrieved from https://journal.alterbridge.edu.ge/index.php/tcms/article/view/59