მომხმარებელთა სოციალური სტრატიფიკაცია და მარკეტინგი

ავტორები

  • იზაბელა ქირია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

საკვანძო სიტყვები:

სოციოლოგია, მარკეტინგი, სოციალური სტრატიფიკაცია, მომხმარებელი

ანოტაცია

სტატიაში განხილულია ისეთი საკითხები, როგორიცაა: სოციალური სტრატიფიკაცია, მარკეტინგი და ამ ორ ერთი შეხედვით განსხვავებულ მიმართულებებს შორის არსებული მჭიდრო კავშირი.

ყურადღება გამახვილებულია ასევე სოციალური სტრატიფიკაციის მნიშვნელობაზე  მარკეტინგში, როგორც ბაზრის სეგმენტაციის პროცესში, ასევე პროდუქტის პოზიციონირებისას.

სტატიაში წარმოდგენილია ასევე  კვლევის შედეგები და მასზე მუშაობისას აღმოჩენილი სიახლეები, განსაკუთრებით საინტერესოა სოციალურ-ფსიქოლოგიური ფაქტორების  გავლენა ქართველ მომხმარებელზე.

ავტორის ბიოგრაფია

იზაბელა ქირია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

დოქტორანტი

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

28.04.2023

როგორ უნდა ციტირება

ქირია ი. (2023). მომხმარებელთა სოციალური სტრატიფიკაცია და მარკეტინგი. თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები, 3(1), 31–38. Retrieved from https://journal.alterbridge.edu.ge/index.php/tcms/article/view/60