[1]
მაზმიშვილი ა. 2021. მენეჯმენტის პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები კრიზისული სიტუაციების დროს. თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები. 2, 1 (Dec. 2021), 59–65.