[1]
კუპრაშვილი მ. 2021. საწარმოთა ფინანსური მდგომარეობის ანალიზის ძირითადი მეთოდები. თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები. 2, 1 (Dec. 2021), 91–99.