[1]
კანთელაშვილი მ. 2021. ადმინისტრაციული სანქციების სამართლებრივი ბუნება და შეფარდების პრობლემა covid -19 პირობებში. თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები. 2, 1 (Dec. 2021), 100–107.