(1)
მაისურაძე T. ვართ იქ ჯერ? ადგილობრივი ქართული სამუშაო აღწერილობების შედარებითი ანალიზი ოქროს სტანდარტებთან. tcms 2021, 2, 20-32.