(1)
მაზმიშვილი ა. მენეჯმენტის პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები კრიზისული სიტუაციების დროს. tcms 2021, 2, 59-65.