(1)
შენგელია ქ. Covid-19 მედიის დღის წესრიგში და იმუნიზაციის პროცესი. tcms 2021, 2, 66-74.