(1)
გულიაშვილი ს. საპატიმრო გირაოს გამოყენების საკითხი არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში. tcms 2021, 2, 132-142.