მაზმიშვილი ა. (2021). მენეჯმენტის პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები კრიზისული სიტუაციების დროს. თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები, 2(1), 59–65. Retrieved from https://journal.alterbridge.edu.ge/index.php/tcms/article/view/48