[1]
მაზმიშვილი ა., “მენეჯმენტის პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები კრიზისული სიტუაციების დროს”, tcms, vol. 2, no. 1, pp. 59–65, Dec. 2021.