[1]
კუპრაშვილი მ., “საწარმოთა ფინანსური მდგომარეობის ანალიზის ძირითადი მეთოდები”, tcms, vol. 2, no. 1, pp. 91–99, Dec. 2021.