შეფასების სისტემა

სამეცნიერო სტატიის შეფასების სისტემა

სტატიის შეფასების პროცესში ანონიმურია როგორც შემფასებლის, ასევე, ავტორის ვინაობა, რაც გულისხმობს ე.წ. ორმხრივ ანონიმურ შეფასებას (double anonymous peer review).

სტატიის შეფასების კრიტერიუმები

  • თემის აქტუალურობა და სიახლე (25 ქულა)
  • კვლევის განმტკიცება მტკიცებულებებით - არგუმენტების სანდოობა, თანმიმდევრულობა და ლოგიკურობა, ასევე, ყურადღება ექცევა რამდენად შესაბამისობაშია გამოყენებული სამეცნიერო ლიტერატურა კვლევის საკითხთან (20 ქულა)
  • Სანდოობა და ვალიდურობა - მოწმდება სტატიაში გამოყენებული ლიტერატურის, ე.წ. რეფერენსების ვალიდურობა და სანდოობა (15 ქულა)
  • Სამეცნიერო სტატიის ტექნიკური დეტალები - მოწმდება ციტირების წესები, წერის სტილი, და სტრუქტურის გამართულობა
  • კვლევის შედეგები - რამდენად პასუხობს კვლევა სფეროს სპეციფიკას და თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევებს (25 ქულა)

Სამეცნიერო სტატია ფასდება 100 ქულით. Სტატია გამოქვეყნდება ჟურნალში მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუკი რეცენზენტი შეაფასებს მას პოზიტიურად (პოზიტიურ შეფასებად მიიჩნევა 51 ქულა და ზემოთ).

Შენიშვნა: უნივერსიტეტში უნდა იყოს წარმოდგენილი სტატიის ელექტრონული ვერსია შემდეგ ელ.ფოსტაზე:  s.vasadze@alterbridge.edu.ge.