მენეჯმენტის პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები კრიზისული სიტუაციების დროს

ავტორები

  • ანა მაზმიშვილი

ანოტაცია

სტატია მოიაზრებს კრიზისის მენეჯმენტის შესახებ არსებული ლიტერატურის ანალიტიკურ მიმოხილვას. სტატიის მიზანია იმსჯელოს მენეჯმენტის პროცესში წარმოქმნილ გაუთვალისწინებელ კრიზისულ სიტუაციებზე, რომელსაც მივყავართ არა მხოლოდ მატერიალურ დანაკარგამდე, არამედ ასევე, ბიზნესის სრულ ლიკვიდაციამდე. ხაზს უსვამს მენეჯერის როლის მნიშვნელობას კრიზისულ სიტუაციაში. კვლევის შედეგები და დასკვნა-რეკომენდაციები არის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი საკითხი, რომელიც იმსახურებს გაანალიზებას, რათა სწორად და მეტად ეფექტურად მოხდეს კრიზისის მართვა.

ავტორის ბიოგრაფია

ანა მაზმიშვილი

დოქტორანტი, ასისტენტი, მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი,,ალტერბრიჯი“.

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

15.12.2021

როგორ უნდა ციტირება

მაზმიშვილი ა. (2021). მენეჯმენტის პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები კრიზისული სიტუაციების დროს. თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები, 2(1), 59–65. Retrieved from https://journal.alterbridge.edu.ge/index.php/tcms/article/view/48