ადმინისტრაციული სანქციების სამართლებრივი ბუნება და შეფარდების პრობლემა covid -19 პირობებში

ავტორები

  • მერი კანთელაშვილი

ანოტაცია

ნაშრომში დისკუსიის მიზანია წარმოაჩინოს ადმინისტრაციული სანქციების შეფარდების პროცესში გადაცდომის ჩამდენ პირებთა მიმართ კანონმდებლობით უზრუნველყოფილი უფლების დაცვის მაღალი სტანდარტის არსებობა და ამავე დროს თანამედროვე გამოწვევის covid-19 პირობებში ადამიანის კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებების შეზღუდვის დასაშვებობის მიზანშეწონილობა.

ავტორის ბიოგრაფია

მერი კანთელაშვილი

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის

სადოქტრო პროგრამის დოქტორანტი.

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

15.12.2021

როგორ უნდა ციტირება

კანთელაშვილი მ. (2021). ადმინისტრაციული სანქციების სამართლებრივი ბუნება და შეფარდების პრობლემა covid -19 პირობებში. თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები, 2(1), 100–107. Retrieved from https://journal.alterbridge.edu.ge/index.php/tcms/article/view/53