ჰუმანიტარული ინტერვენციის მოდელზე აგებული რუსული ომის პროპაგანდა:

2008 წლის აგვისტოსა და 2022 წელს დაწყებული რუსეთ-უკრაინის ომის საერთაშორისო სამართლებრივი შეფასება

ავტორები

  • ვახტანგ ჩოჩია საქართველოს პარლამენტი

საკვანძო სიტყვები:

საერთაშორისო სამართალი, ჰუმანიტარული ინტერვენცია, 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომი, რუსეთ-უკრაინის ომი, საერთაშორისო სასამართლოები

ანოტაცია

სტატია ეხება 2008 წელს რუსთის ფედერაციის მიერ საქართველოს მიმართ განხორციელებული სამხედრო ინტერვენციის საერთაშორისო (საჯარო) სამართლებრივ ჭრილში შეფასებას. ნაშრომში წარმოდგენლია სამი წამყვანი საერთშორისო სასამართლოს (ECHR, ICJ, ICC) გადაწყვეტილება 2008 წლის ომის შესახებ საქართველოს ხელისუფლების მიერ წარდგენილ სარჩელებთან დაკავშირებით.  სტატიის ბოლო ნაწილში კი მოცემულია ავტორის მოსაზრება რუსეთის ხელისუდფლების მიერ ე.წ. ჰუმანიტარული ინტერვენციის მოტივით გადადგმული ნაბიჯების თავსებადობაზე საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტურ ნორმებთან და, ზოგადად, სახელმწიფოების მიერ ჰუმანიტარული ინტერვენციის გამოყენების პრაქტიკასთნ დაკავშირებით.

ავტორის ბიოგრაფია

ვახტანგ ჩოჩია, საქართველოს პარლამენტი

მიწვეული სპეციალისტი,

საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრი

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

28.04.2023

როგორ უნდა ციტირება

ჩოჩია ვ. (2023). ჰუმანიტარული ინტერვენციის მოდელზე აგებული რუსული ომის პროპაგანდა:: 2008 წლის აგვისტოსა და 2022 წელს დაწყებული რუსეთ-უკრაინის ომის საერთაშორისო სამართლებრივი შეფასება. თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები, 3(1), 71–84. Retrieved from https://journal.alterbridge.edu.ge/index.php/tcms/article/view/64